Algemene Voorwaarden Kumacloud

1.  Definities 

1.1  Onder 'Kumacloud' wordt verstaan: de bij de Kamer van Koophandel ingeschreven eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Kumacloud (KvK nummer 89995147)

1.2  Onder 'Opdrachtgever' wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de Overeenkomst tot levering van de Dienst van Kumacloud wordt gesloten.

1.3  Onder 'Dienst' wordt verstaan: de specifieke opdracht die Kumacloud met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.

1.4  Onder 'Offerte' wordt verstaan: elk aanbod van Kumacloud aan Opdrachtgever, gericht op het enigerlei wijze verschaffen van de Dienst door Kumacloud aan Opdrachtgever.

1.5  Onder 'Overeenkomst' wordt verstaan: elke contractuele band tussen Kumacloud en Opdrachtgever die gericht is op het op enigerlei wijze verschaffen van de Dienst aan Opdrachtgever.

1.6  Onder 'Consument' wordt verstaan: de natuurlijke persoon, optredend als Opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

1.7  Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierin opgenomen.

1.8  Onder 'Intellectuele eigendomsrechten' wordt verstaan; rechten op resultaten van menselijk vernuft, creativiteit, inspanningen en investeringen waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

1.9  Onder 'Programmatuur' wordt verstaan: de software en hardware die door Kumacloud aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

1.10  Onder 'Vertrouwelijke Informatie' wordt verstaan: alle informatie, in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen maar niet beperkt tot software, (source)code, programma's, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie.

2,  Toepasselijkheid 

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten tussen Kumacloud en Opdrachtgever betreffende de Dienst en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2  In geval van onderlinge strijdigheid van de tussen Kumacloud en Opdrachtgever gemaakte afspraken geldt dat hetgeen concreet en/of specifiek is overeengekomen prefereert boven algemene (standaard) bepalingen en afspraken.

2.3  Kumacloud stemt niet in met de inhoud van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden en de toepasselijkheid van deze voorwaarden van Opdrachtgever en/of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen door Kumacloud, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4  De in de Algemene Voorwaarden opgenomen artikelaanduidingen zijn indicatief. Partijen zullen daaraan nimmer rechten kunnen ontlenen.

2.5  De Algemene Voorwaarden worden bij of voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst per e-mail aan Opdrachtgever toegezonden en zijn gepubliceerd op de website van Kumacloud (https://www.kumacloud.nl/algemene-voorwaarden).
Van toepassing is de versie die gold op het moment van sluiten van de Overeenkomst, met inbegrip van de wijzigingen die nadien op de hierna te noemen wijze zijn doorgevoerd.

2.6  Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden van Kumacloud en/of de tussen Kumacloud en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), zijn slechts geldig indien zij met inachtneming van artikel 3.1 zijn overeengekomen.

2.7  Indien als Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Kumacloud gesloten Overeenkomst.

3.  Wijziging Algemene Voorwaarden

3.1  Kumacloud is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal door Kumacloud zowel op haar website als via e-mail of post worden gecommuniceerd aan Opdrachtgever. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking zestig (60) dagen na bekendmaking, tenzij tegen de wijzigingen, binnen zestig (60) dagen na bekendmaking, schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) bezwaar wordt gemaakt. Kumacloud heeft dan het recht de Overeenkomst voor de resterende duur voort te zetten onder de overeengekomen voorwaarden of de Overeenkomst met een opzegtermijn van twee (2) maanden te beëindigen.

3.2  Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.

3.3  Indien deze wijzigingen het gevolg zijn van wettelijke voorschriften, kan Opdrachtgever deze wijzigingen niet weigeren.

4.  Totstandkoming van een Overeenkomst

4.1  De Offerte bevat een omschrijving van de aangeboden Dienst en een vermelding van de vergoeding die bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de Offerte opgenomen omschrijving van de Dienst dient te worden uitgevoerd en/of te worden geleverd.

4.2  Alle Offertes van Kumacloud zijn vrijblijvend en kunnen door haar worden herroepen, tenzij anders is bepaald.

4.3  Indien blijkt dat voorafgaand aan het uitbrengen van een Offerte en/of het sluiten van een Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Kumacloud te allen tijde het recht haar tarieven aan te passen.

4.4  Kumacloud kan niet aan de in haar Offertes opgenomen Dienst of voorwaarden worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5  Kumacloud kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder gewenst moment afbreken.

4.6  (de potentiële) Opdrachtgever heeft in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer het recht te verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel het recht op enige door Kumacloud te betalen vergoeding voor eventueel gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade.

4.7  Een Overeenkomst komt in beginsel tot stand door schriftelijke aanvaarding (inclusief handtekening) van de Offerte door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar een Offerte door Opdrachtgever op enigerlei wijze wordt geaccepteerd en/of indien Kumacloud, met instemming en/of medeweten van Opdrachtgever, werk verricht, althans Diensten uitvoert of levert ten behoeve van Opdrachtgever wordt geacht een Overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

5.  Aard Overeenkomst, uitvoering, wijzigingen

5.1  Opdrachtgever staat ervoor in, naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst tijdig te verstrekken. Kumacloud zal de door haar te verrichten Dienst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

5.2  Opdrachtgever zal aanwijzingen van Kumacloud betreffende de uitvoering van de Dienst opvolgen.

5.3  Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Kumacloud het recht (delen van) de werkzaamheden dan wel de Dienst door derden te laten uitvoeren.

5.4  Kumacloud is in elk geval nimmer aansprakelijk voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht, voor zover deze derden zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.

5.5  Alle door Kumacloud aangegeven (lever)termijnen en doorlooptijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Aangezien Kumacloud voor onderdelen van haar dienstverlening afhankelijk is van externe partijen, kan Kumacloud levertermijnen enkel als indicatie geven en zijn deze termijnen niet bindend.

5.6  Vertraging in uitvoering van de dienstverlening kan nooit recht geven op een schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

5.7  In het geval van een (dreigende) overschrijding van een (lever)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

5.8  Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst en de aan Kumacloud verschuldigde vergoeding alsdan kan worden beïnvloed en dient desgewenst zelf een indicatie van de (meer)kosten op te vragen.

5.9  Indien op grond van een wijziging van de Overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Kumacloud extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.10  Door Kumacloud verrichte (aanvullende) werkzaamheden ter ondersteuning of support van Opdrachtgever zullen achteraf aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.  Duur, verlenging en beëindiging van een Overeenkomst

6.1  De Overeenkomst heeft een initiële contractduur van twaalf (12) maanden behoudens andersluidende overeengekomen contractduur.

6.2  Tenzij anders is overeengekomen kan Opdrachtgever een Overeenkomst gedurende de initiële termijn niet tussentijds beëindigen.

6.3  Na afloop van de initiële contractduur, en behoudens schriftelijke opzegging tegen het einde van de initiële termijn met inachtneming van één (1) maand opzegtermijn wordt de Overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd. De aldus verlengde Overeenkomst kan met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, schriftelijk opgezegd worden wanneer de Opdrachtgever geen Consument is. De opzegtermijn wordt dan berekend vanaf de eerstvolgende kalenderdag in de maand van ontvangst van de opzegging die gelijk is aan de kalenderdag in de maand waarop de Overeenkomst is aangevangen. Deze opzegtermijn bedraagt één (1) maand wanneer de Opdrachtgever Consument is en wordt op dezelfde wijze berekend.

6.4  Een opzegging dient schriftelijk (waaronder per e-mail) of via het klantensysteem te worden verzonden en is pas geldig wanneer Kumacloud de opzegging heeft ontvangen.

6.5  De mogelijkheid uit artikel 6.3 de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van de in artikel 6.3 bedongen opzegtermijnen geldt niet voor domeinnaamregistraties, wanneer Opdrachtgever geen Consument is. In dat geval is de opzegtermijn gelijk aan de termijn waarmee Kumacloud de registratie op kan zeggen bij haar registratiebevoegde instanties.

6.6  Door Kumacloud in opdracht van Opdrachtgever (i) gemaakte of (ii) niet meer te annuleren kosten, na inwerkingtreding van de Overeenkomst, worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd door Opdrachtgever na de opzegging. Wanneer de Opdrachtgever geen Consument is vindt na opzegging en/of beëindiging geen restitutie van betaalde bedragen plaats noch zullen de overeengekomen vergoedingen worden gematigd.

6.7  Direct na beëindiging van de Overeenkomst staakt Opdrachtgever het gebruik van de Dienst van Kumacloud en worden alle exemplaren van Programmatuur, documentatie en andere materialen die in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld aan Kumacloud geretourneerd en binnen veertien (14) dagen na beëindiging dient Opdrachtgever diens eigen apparatuur op te halen bij Kumacloud, anders wordt de apparatuur veilig vernietigd.

6.8  Na het einde van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de Overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de Overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent intellectueel eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

7.  Vergoedingen

7,1  De door Opdrachtgever te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven luiden in Euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd, tenzij anders vermeld.

7.2  Kumacloud is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex 'Alle huishoudens'), vermeerderd met ten hoogste 5%. Kumacloud is gerechtigd de prijsverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat wenselijk acht.

7.3  Buiten het geval genoemd in artikel 7.2 heeft Kumacloud het recht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, haar tarieven voor haar Diensten tussentijds te verhogen indien zich aantoonbaar een verhoging van de door Kumacloud te maken kosten voordoet.

7.4  Een beoogde tariefwijziging zoals bedoeld in artikel 7.2 en 7.3 wordt uiterlijk dertig (30) dagen voordat deze in gaat, schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan Opdrachtgever bekend gemaakt.

7.5  Indien een prijsverhoging als bedoeld in artikel 7.2 of 7.3 plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst kan Opdrachtgever de betreffende Overeenkomst ontbinden met ingang van de datum waarop de prijsverhoging in gaat, met dien verstande dat Opdrachtgever gehouden is Kumacloud te betalen voor de reeds door Kumacloud verrichte Diensten.

8.  Betaling

8.1  Kumacloud zal de door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen door middel van een digitale factuur in rekening brengen. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden binnen een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Kumacloud op de door haar aangewezen bankrekening is ontvangen. Kosten in verband met de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8.2  Alle betalingstermijnen gelden steeds als fatale termijnen. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3  Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Opdrachtgever is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle gerechtelijke - en buitengerechtelijke kosten, althans tot vergoeding van de op grond van de daarvoor geldende wet- en regelgeving verschuldigde bedragen, met een minimum van € 40,-- (veertig euro).

8.4  Betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van vervallen rente, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande vordering.

8.5  Alle vorderingen van Kumacloud dienen door Opdrachtgever steeds te worden voldaan zonder dat Opdrachtgever een beroep toekomt op verrekening, opschorting of aftrek.

8.6  Indien Opdrachtgever meent dat het factuurbedrag onjuist is, dient Opdrachtgever diens bezwaren binnen veertien (14) dagen na factuurdatum schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan Kumacloud kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Kumacloud een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

8.7  Kumacloud zal geen onjuistheden crediteren, welke betrekking hebben op een periode welke ouder is dan vierentwintig (24) maanden na de datum van bezwaar.

8.8  Indien Opdrachtgever een betalingsachterstand heeft, heeft Kumacloud het recht van retentie op alle eigendommen van Opdrachtgever die Kumacloud onder zich heeft. Hieronder worden expliciet ook begrepen computersystemen en aanverwante apparatuur die zich bevindt in een serverruimte die eigendom is van Kumacloud of gehuurd wordt door Kumacloud.
Naast het recht op ontbinding als opgenomen in artikel 10 heeft Kumacloud zonder dat een ingebrekestelling vereist is het recht de Dienst, en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden voor Opdrachtgever te staken wanneer Opdrachtgever de verschuldigde vergoedingen negentig (90) dagen na factuurdatum niet volledig heeft voldaan en eventueel daarover gemaakte afspraken niet (tijdig) is nagekomen.

9.  Financiële zekerheidstelling

9.1  Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan diens betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, heeft Kumacloud het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen, waaronder het doen stellen van een bankgarantie door Opdrachtgever, verpanding door Opdrachtgever van vorderingen op derden aan Kumacloud of enige andere vorm van financiële zekerheid doen stellen, zulks ter keuze van Kumacloud.

9.2  Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Opdrachtgever in redelijkheid naar het oordeel van Kumacloud over een periode van twaalf (12) maanden verschuldigd zal zijn.

9.3  Zodra op grond van de feiten en omstandigheden de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Kumacloud mededelen dat de financiële zekerheidstelling kan vervallen.

10.  Ontbinding

10.1  Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

10.2  Kumacloud heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of beëindigen indien:

In deze gevallen is elke vordering direct en volledig opeisbaar en vervallen de geleverde gebruiksrechten.

10.3  Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Kumacloud ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Kumacloud vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.  Overmacht

11.1  Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, rellen, terreuracties, werkstakingen, brand, waterschade, overstroming, langdurige uitval van elektriciteit, kabelbreuken, of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Kumacloud bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.

11.2  Kumacloud noch Opdrachtgever is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

11.3  Wanneer een overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, hebben Kumacloud en Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever blijft in ieder geval de vergoeding over de maand waarin werd ontbonden, verschuldigd alsmede hetgeen reeds daarvoor verschuldigd en opeisbaar was.

12.  Verantwoordelijkheden

12.1  Opdrachtgever is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige Opdrachtgever verwacht mag worden.

12.2  Opdrachtgever zal de Dienst van Kumacloud slechts gebruiken in overeenstemming met de door Kumacloud kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever is gehouden bij het gebruik van de Dienst geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen dat in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Kumacloud toe te brengen. In het bijzonder is het Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst te gebruiken om:

12.3  Opdrachtgever is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de door Kumacloud aan Opdrachtgever geleverde Dienst dat daardoor geen gevaar ontstaat voor de systemen van Kumacloud of van derden, dan wel zodanig dat andere klanten van Kumacloud in het gebruik van de Dienst niet worden belemmerd.

12.4  Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorgaande artikelleden van dit artikel is Kumacloud gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of over te gaan tot opschorting of beëindiging van de Dienst. Kumacloud maakt haar afweging om te ontbinden of op te schorten of te beëindigen onder andere op basis van de ernst en frequentie van de overtreding door Opdrachtgever.

12.5  In het geval de Overeenkomst door Kumacloud op grond van dit artikel wordt ontbonden of de Dienst wordt opgeschort, kan Opdrachtgever op geen enkele wijze aanspraak maken op enigerlei vergoeding en behoudt Kumacloud zich uitdrukkelijk het recht voor de kosten die zij ten gevolge van de overtreding van deze voorwaarden heeft moeten maken op Opdrachtgever te verhalen. Opdrachtgever vrijwaart Kumacloud voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

12.6  Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken en bewaren van backups van de data die door Opdrachtgever op de systemen van Kumacloud wordt opgeslagen.

12.7  Wijziging van het factuur- en/of vestigings- en/of correspondentieadres en overige administratieve gegevens van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk twee (2) weken voor de daadwerkelijke wijziging plaatsvindt door Opdrachtgever in het klantsysteem van Kumacloud te zijn ingevoerd.

12.8  Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Kumacloud mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren en eventueel door Kumacloud verstrekte informatie tijdig op juistheid te controleren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet aan diens verplichtingen voldoet, betaalt Opdrachtgever een vergoeding aan Kumacloud op basis van de op dat moment geldende tarieven.

12.9  Zonder toestemming van Kumacloud is het Opdrachtgever verboden de door Kumacloud verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

12.10  Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar klanten. Eventuele schade die Kumacloud lijdt en is veroorzaakt door een klant van Opdrachtgever zal op Opdrachtgever worden verhaald.

12.11  Indien Opdrachtgever de beveiliging van de Dienst wil testen, of de Dienst wil testen of gebruiken op een andere manier dan voorzien middels de reguliere interface en instructies, dient Opdrachtgever daartoe een verzoek in te dienen bij Kumacloud. Zonder schriftelijke toestemming van Kumacloud is het verboden om binnen te dringen in de geautomatiseerde systemen van Kumacloud of daartoe pogingen te ondernemen, inclusief die systemen die aan Opdrachtgever als onderdeel van de Diensten beschikbaar worden gesteld.

12.12  Opdrachtgever dient zich te onthouden van acties die de werking van de Dienst van Kumacloud, aan Opdrachtgever of aan anderen, nadelig kan beïnvloeden.

13.  Notice & Takedown

13.1  Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via Kumacloud, althans via Kumacloud aangeboden Diensten, die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die ontoelaatbaar smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

13.2  Kumacloud hanteert een NTD-procedure waarmee derden (“melders”) een melding kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke inbreuk althans van een onrechtmatigheid. De op het moment van een incident op de website van Kumacloud te raadplegen NTD-procedure zal in voorkomende gevallen worden gevolgd. Als een melding naar het oordeel van Kumacloud gerechtvaardigd is, is Kumacloud gerechtigd het betreffende materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Kumacloud in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties.

13.3  Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Kumacloud gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.

13.4  Opdrachtgever vrijwaart Kumacloud voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Kumacloud is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Kumacloud in het kader van de NTD-procedure, zelfs niet wanneer de melding onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

14.  Beschikbaarheid van de Dienst

14.1  Kumacloud zal zich jegens Opdrachtgever inspannen voor optimale beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst. Kumacloud zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

14.2  Opdrachtgever zal geen toegang tot de Dienst kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de Dienst moeten worden verricht. Kumacloud zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat Opdrachtgever daarvan de minste hinder ondervindt.

14.3  Kumacloud garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties anders dan genoemd in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden.

14.4  Indien naar het oordeel van Kumacloud een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Kumacloud of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door het door of namens Opdrachtgever overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, DDoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Kumacloud gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen, zonder dat die maatregelen als een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst kunnen worden beschouwd.

14.5  Kumacloud mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever indien Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.

15.  Wijziging in eigenschappen Dienst

15.1  Kumacloud is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de Dienst altijd gerechtigd in de door haar gebruikte apparatuur, Programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening wijzigingen aan te brengen.

15.2  Kumacloud is niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door Opdrachtgever geleden schade.

15.3  Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel een ingrijpende verandering tot gevolg kunnen hebben voor de werkwijze van onderneming van Opdrachtgever en/of de functionaliteit van de Dienst, zal Opdrachtgever dit aan Kumacloud kenbaar maken.

16.  Domeinnamen en IP-adressen

16.1  Een domeinnaam mag geen inbreuk maken op rechten van derden. Indien Kumacloud aanwijzingen heeft dat van een dergelijke inbreuk sprake kan zijn, zal zij Opdrachtgever hiervan in kennis stellen en een redelijke termijn verschaffen voor Opdrachtgever om de inbreuk ongedaan te maken of te voorkomen.

16.2  Opdrachtgever vrijwaart en houdt Kumacloud schadeloos voor iedere claim, aanspraak of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

16.3  Indien Opdrachtgever financieel in gebreke blijft heeft Kumacloud het recht om, na verzending van een notificatie (per e-mail of post), de domeinnaam op te heffen. Kumacloud is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade hiervan.

16.4  Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties, zoals de SIDN voor domeinnamen eindigend op '.nl'. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Kumacloud vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

16.5  Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

16.6  Kumacloud is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen door Opdrachtgever van diens domeinnaam als een derde deze reeds blijkt te hebben verkregen voordat Kumacloud de aanvraag naar de instanties die daarvoor zorgdragen heeft kunnen doorzetten, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Kumacloud.

16.7  Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die die instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres.

16.8  Bij registratie wordt niet actief door Kumacloud gecontroleerd of aan geldende voorwaarden is voldaan. Het feit dat een registratie heeft plaatsgevonden, vormt geen enkel bewijs, of zelfs indicatie, dat de registratie niet in strijd was met de voorwaarden.

16.9  Opdrachtgever vrijwaart en houdt Kumacloud schadeloos voor alle schade die verband houdt met de registratie (en het gebruik) van een domeinnaam en/of IP-adres namens of door Opdrachtgever in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden.

16.10  Iedere domeinnaam wordt per jaar volledig aan Opdrachtgever vooruit gefactureerd.

16.11  Indien de betaling niet tijdig geschiedt, rust op Kumacloud geen plicht om de registratie te verlengen.

16.12  Kumacloud heeft het recht om domeinnamen en IP-adressen die zij voor Opdrachtgever heeft geregistreerd ontoegankelijk, te maken en/of op te heffen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft in de nakoming van de Overeenkomst en nadat dat door Kumacloud kenbaar is gemaakt middels een schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) ingebrekestelling waarin een redelijke termijn is gegund voor nakoming/zuivering.

16.13  De desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties kunnen Opdrachtgever, als domeinnaamhouder en IP-adres gebruiker, direct aanspreken op het gebruik hiervan door Opdrachtgever of door haar klanten. Het is mogelijk dat de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instantie de voorwaarden voor gebruik in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.

16.14  IP-adressen blijven te allen tijde in eigendom van Kumacloud. Opdrachtgever krijgt slechts een gebruiksrecht, dat niet overdraagbaar is. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op IP-adressen.

16.15  Indien Kumacloud een domeinnaam abusievelijk opheft en Opdrachtgever Kumacloud daarvan pas na het verstrijken van een periode van éénentwintig (21) dagen schriftelijk in kennis stelt dan is eventuele aansprakelijkheid van Kumacloud wanneer zij er niet is slaagt die opheffing ongedaan te maken, bijvoorbeeld omdat de betreffende domeinnaam door een ander is geregistreerd en/of in gebruik is genomen, beperkt tot maximaal € 1.000,-- (duizend euro).

17.  Intellectuele eigendomsrechten

17.1  Indien Kumacloud Niets in de Overeenkomst strekt tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van de ene partij aan de andere partij. Het verstrekken van Vertrouwelijke Informatie aan Opdrachtgever resulteert op geen enkele wijze in een overdracht van Intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de Vertrouwelijke Informatie aan Opdrachtgever en schept de verplichting voor Opdrachtgever dienaangaande geheimhouding te betrachten op straffe van een boete als vermeld in hoofdstuk 19.

17.2  Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten door Kumacloud ontwikkelde of ter beschikking gestelde Programmatuur, Vertrouwelijke Informatie en alle andere informatie/kennis die Opdrachtgever via Kumacloud verkrijgt berusten uitsluitend bij Kumacloud of diens licentiegevers.

17.3  Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de geautomatiseerde werken of andere materialen van Kumacloud niet verveelvoudigen of openbaar maken, tenzij hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

17.4  Behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom van Kumacloud en haar licentiegevers vermeldt in Programmatuur of anderszins te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding daarvan.

17.5  Het is Kumacloud toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Diensten, Programmatuur, Vertrouwelijke Informatie en alle andere zaken waarop zij rechten en aanspraken heeft. Het is Opdrachtgever niet toegestaan eventueel door of ten behoeve van Kumacloud aangebrachte beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dergelijke maatregelen dwingend voorschrijft.

18.  Voorbehoud en eigendom van rechten

18.1  Zolang Opdrachtgever geen volledige betaling over de volledige met Kumacloud overeengekomen vergoeding heeft verricht, blijven alle geleverde goederen, waaronder voor zover mogelijk Programmatuur eigendom van Kumacloud.

19.  Privacy/geheimhouding en beveiliging 

19.1  Kumacloud zal haar verplichtingen uit hoofde van de privacy wetgeving naleven.

19.2  Opdrachtgever verleent Kumacloud toestemming om gegevens van Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor het (doen) leveren van de Dienst, te verstrekken aan haar gelieerde ondernemingen, ook indien deze buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

19.3  Opdrachtgever en Kumacloud dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een Overeenkomst en twee (2) jaar daarna. Bij overtreding is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 15.000,-- (vijftienduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Kumacloud om vergoeding van de volledige geleden schade te eisen.

19.4  Opdrachtgever geeft Kumacloud hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Kumacloud verstrekte, althans in het kader van de Offerte en/of Overeenkomst ter kennis gekomen persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken en op te nemen in een persoonsregistratie database die Kumacloud aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.

19.5  Kumacloud zal de Vertrouwelijke Informatie van Opdrachtgever niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of de Opdrachtgever haar daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Kumacloud op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Kumacloud niet aansprakelijk voor de daardoor bij Opdrachtgever ontstane schade.

19.6  Opdrachtgever stemt ermee in dat Kumacloud diens persoonsgegevens kan verstrekken aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van Kumacloud en de daaraan gelieerde ondernemingen en deze kan gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

19.7  Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens betreffende Opdrachtgever die in het persoonsregistratie databestand van Kumacloud zijn opgeslagen.

19.8  Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de verwerking van diens persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan dit te allen tijde schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan Kumacloud kenbaar worden gemaakt.

19.9  Kumacloud spant zich in om vertrouwelijke gegevens die door Opdrachtgever zijn verstrekt adequaat te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik, zulks naar redelijke maatstaven gerelateerd aan de stand der techniek.

19.10  Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.

19.11  Voor het geval dat Kumacloud als (sub)bewerker kwalificeert, zal zij de daaruit op grond van de wet voortvloeiende verantwoordelijkheden en verplichtingen op zich nemen zal zij (al dan niet op verzoek) een (sub)bewerkersovereenkomst aan gaan, waarvoor haar modelovereenkomst in beginsel als uitgangspunt zal dienen.

20.  Toegangscodes 

20.1  Opdrachtgever dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.

20.2  Opdrachtgever dient het feit dat de toegangscodes niet meer in diens bezit zijn of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Kumacloud te melden.

20.3  Kumacloud is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies van de aan Opdrachtgever verzonden toegangscodes of kennisname daarvan door derden, ook indien dit verlies of deze kennisname zich voordoet tijdens het verzenden per post of per e-mail van deze codes aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor gebruik van diens toegangscodes door derden.

21. Aansprakelijkheid 

21.1  Aansprakelijkheid van Kumacloud wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Kumacloud onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever Kumacloud een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen, en Kumacloud ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort is blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kumacloud in staat is adequaat te reageren.

21.2  Kumacloud aanvaardt slechts wettelijke verplichtingen tot vergoeding van schade en niet verder dan in dit artikel is vermeld.

21.3  De totale aansprakelijkheid van Kumacloud wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van het bedrag (exclusief BTW) dat Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst in één (1) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) aan Kumacloud dient te vergoeden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan € 100.000,-- (honderdduizend euro).

21.4  De totale aansprakelijkheid van Kumacloud voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 750.000,-- (zevenhonderdvijftigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Deze totale aansprakelijkheid zal tevens beperkt zijn tot het bedrag dat een aansprakelijkheidsverzekeraar in dat geval uitkeert.

21.5  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-  de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

-  de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden;

-   de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Kumacloud aan de Overeenkomst te laten beantwoorden voor zover eerst Kumacloud daartoe in de gelegenheid is gesteld. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden;

21.6  Aansprakelijkheid van Kumacloud voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, vertragingsschade, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking, schade door bedrijfsstagnatie of schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Kumacloud voorgeschreven zaken, materialen of software van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Kumacloud voorgeschreven toeleveranciers, is nadrukkelijk uitgesloten.

21.7  Buiten de in lid 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen, rust op Kumacloud geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

21.8  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, op straffe van verval van recht, dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk nadat het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen vier (4) weken daarna, schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) bij Kumacloud meldt en Opdrachtgever ook voorts heeft voldaan aan diens verplichting de schade te beperken.

21.9  Kumacloud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door producten van derden, die Kumacloud aan Opdrachtgever heeft geleverd. Indien mogelijk zal Kumacloud haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

21.10  Kumacloud is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het feit dat Kumacloud dient te voldoen aan bepaalde, veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving, zoals, maar niet beperkt tot aftap- of informatieverstrekkingsactiviteiten en bewaarplicht.

22.  Overdracht 

22.1  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kumacloud is Opdrachtgever niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde. Kumacloud zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

22.2  Opdrachtgever geeft Kumacloud bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de tussen partijen gesloten Overeenkomst geheel, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:

moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen;

een derde partij in het geval van fusie of overname van Kumacloud.

Indien dit geschiedt zal Kumacloud Opdrachtgever hieromtrent informeren.

23.  Opschorting

23.1  Indien bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst door Opdrachtgever niet juist en/of niet tijdig worden nageleefd, heeft Kumacloud het recht de Dienst zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten, door deze Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken.

23.2  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden of de dienstverlening wordt opgeschort omdat Kumacloud gegronde redenen heeft aan te nemen dat Opdrachtgever niet of niet langer zal (kunnen) betalen voor de Dienst is Kumacloud gerechtigd diensten bij derden ingekocht, zoals domeinregistraties, te beëindigen.

23.3  Kumacloud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de buiten gebruik stelling als bedoeld in lid 1 van dit artikel of de beëindiging zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

23.4  De verplichting tot betaling van de vergoeding door Opdrachtgever blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.

23.5  Tot heraansluiting en/of tot terbeschikkingstelling van de Dienst wordt overgegaan, als blijkt dat Opdrachtgever binnen een door Kumacloud gestelde termijn alsnog diens verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

23.6  Kumacloud is gerechtigd alvorens harerzijds na te komen volledige nakoming van de verplichtingen voor de resterende duur van de Overeenkomst door Opdrachtgever te verlangen indien aannemelijk is dat de Opdrachtgever diens verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

24.  Nietigheid 

24.1  Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

24.2  In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en Kumacloud in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.

25.  Bewijs 

25.1  De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Kumacloud leveren volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.

26.  Toepasselijk recht en geschillenregeling 

26.1  Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Kumacloud is Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

26.2  Geschillen tussen partijen, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen. Afgezien van de overeengekomen arbitrage behoudt Kumacloud daarnaast het recht een verzoek of vordering voortvloeiende uit of in verband met enige rechtsverhouding met Opdrachtgever desgewenst en naar eigen inzicht ter beoordeling aan de gewone rechter in de Rechtbank te Amsterdam voor te leggen.

26.3  Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen, zullen geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.

26.4  Het voorgaande zal geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken, alvorens zich tot de SGOA te wenden, om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.